Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Декларации по чл.195, ал.1 от ЗСВ
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Тарифа - държавни такси  
 
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерств

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 6

 

Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г., обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.1992 г., доп., бр. 92 от 13.11.1992 г., бр. 32 от 16.04.1993 г., изм., бр. 64 от 27.07.1993 г., изм. и доп., бр. 45 от 3.06.1994 г., доп., бр. 61 от 28.07.1994 г., изм. и доп., бр. 15 от 20.02.1996 г., изм., доп., бр. 2 от 7.01.1997 г., доп., бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 36 от 6.05.1997 г., изм. и доп., бр. 20 от 18.02.1998 г., попр., бр. 24 от 27.02.1998 г., изм. и доп., бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г.; изм. с Решение № 798 от 13.02.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 19 от 2.03.2001 г., в сила от 2.03.2001 г.; доп., бр. 89 от 16.10.2001 г., в сила от 16.10.2001 г., бр. 83 от 30.08.2002 г., в сила от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. с Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм., бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 77 от 29.09.2009 г., в сила от 1.10.2009 г.

 

 

 

 

Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от

1998 г.)

 

 

 

55.

 

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп., бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от

1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:

 а) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

 б) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

 в) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) други лица

 

30

 

 

10

 

100

 

56.

 

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство

 

50

 

 

57.

 

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -

бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 75 от 2007 г.) По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство

 

50

 

 

58.

 

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., отм.,

бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 75 от

2007 г.)

 

 

 

59.

 

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп., бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от

1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:

 а) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

 б) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

 в) други лица

 

50

 

 

20

 

250

 

60.

 

(Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ

 

200

 

 

60а.

 

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство

 

250

 

 

61.

 

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата

 

30

 

 

62.

 

(Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази

 

10

 

 

62а.

 

(Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., попр., бр. 24 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г., изм., бр. 77 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 г.) (1) За даване на съгласие за осиновяване от министъра на правосъдието по чл. 117, ал. 1 от Семейния кодекс

 

50

 

 

 

(2) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване по чл. 121, ал. 1 от Семейния кодекс

 

300

 

 

62б.

 

(Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., доп., бр. 89 от 2001 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с „Apostille” на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от

2001 г.)

 

5

 

 

62в.

 

(Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -

бр. 6 от 2004 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За издаване на свидетелство за съдимост на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България

 

5

 

 

62г.

 

(Нова – ДВ, бр. 2 от 1997 г., предишна т. 62а, изм., бр. 20 от 1998 г., предишна т. 62б, бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ -

бр. 6 от 2004 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите

 

2

 

 

62д.

 

(Нова – ДВ, бр. 83 от 2002 г., предишна т. 62в, бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

 

20

 

 

62е.

 

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За конкурса за нотариуси

 

70

 

 

62ж.

 

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За изпита за помощник-нотариуси по заместване

 

50

 

 

62з.

 

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители

 

50

 

 

62и.

 

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година

 

100

 

 

62к.

 

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За вписване в Единния регистър на медиаторите

 

20

 

 

62л.

 

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За одобряване на организациите, които обучават медиатори

 

100

 

 

62м.

 

(Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 г.) За издаване на удостоверение за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт

 

12

 

 

62н.

 

(Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 г.) За издаване дубликат на удостоверението по т. 62м

 

6

 

 

 

Д. Такси, събирани от прокуратурата

(Нов - ДВ, бр. 15 от 1996 г.)

 

 

 

63.

 

Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:

 а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от

1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

 б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от

1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

 

2

 

 

1

 

64.

 

За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.):

 а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от

1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

 б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от

1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

 

2

 

 

1

 

 

Е. Такси, събирани от следствените служби

(Нов - ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

 

 

 

65.

 

(Изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от

1998 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер

 Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по

 

2

 

 

1

 

 

Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., отм., бр. 94 от 2005 г.)

 

 

 

66 – 72.

 

(Отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.)

 

 

 

  ————————————————————————————————

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 316 на Министерския съвет от 30 декември 1996 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и от Министерството на правосъдието

 

(ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

 

§ 8. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

 

(ДВ, бр. 56 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева .

 

§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 10 на Министерския съвет от 11 февруари 2000 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

(ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г.)

 

§ 4. Думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция", "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието", "министърът на правосъдието" и "министъра на правосъдието" навсякъде в следните актове:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8. Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 и 53 от 1996 г., бр. 28 и 36 от 1997 г. и бр. 20, 24 и 95 от 1998 г.).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 154 на Министерския съвет от 15 юли 2003 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

(ДВ, бр. 66 от 2003 г.)

 

§ 3. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

 

(ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.)

 

.......................................................................

 

§ 2. За висящите производства, по които са събрани такси по отменената част от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, допълнителни такси не се събират.

 

.......................................................................

Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР