Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Подаване на документи  
 

Подаване на книжа в съда
 
Служба “Регистратура” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.
 
Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.
 
Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, отделението, номера на делото и годината.
 
Подаденият от Вас документ се докладва на съответния съдия-докладчик или на административния ръководител - председателя на съда. Съдията – докладчик се произнася по искането в закрито заседание в законоустановения срок.
При редовност и допустимост на молбата, съдът насрочва дата на съдебно заседание, за която лицето се уведомява чрез призовка или други съобщения. 
Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието на съдебното съобщение/призовка/ или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат.
 
Деловодството е мястото, където се подреждат и организират всички дела и може да получите информация за движението на делата
В деловодството се водят и поддържат следните книги и регистри, по година и вид на делата:
 
•       Азбучник – съдържа и дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца
•       Описна книга – съдържа и осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му
•       Срочна книга – съдържа и дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело  
 
 
Страните и техните представители имат право и могат да поискат да се запознаят с дадено дело – за целта делата са на разположение в деловодството и страните могат да се запознаят със съответното дело преди съдебното заседание.
 
•       САМО СТРАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМАТ ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ДАДЕНО ДЕЛО. ДРУГИ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ДОСТЪП ДО ДЕЛОТО, КАТО ПОКАЖАТ ПРЕД СЪДА, ЧЕ ИМАТ ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ПО ДЕЛОТО.
 
•       СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ДАВАТ ПРАВНИ СЪВЕТИ.
 
•       ПРОФЕСИОНАЛНА ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ ТЪРСЕТЕ ОТ АДВОКАТИ.
 
•       СЪДИИТЕ НЕ ПРИЕМАТ ГРАЖДАНИ И НЕ ДАВАТ КОНСУЛТАЦИИ


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР