Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Конкурси  
 

 
ОБЯВЛЕНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РД-14-159/30.09.2019 г. НА АДМИНИСТАРТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ":
Главният счетоводител организира, координира, ръководи и контролира финансовата дейност, планирането, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол; организира разработването на финансови планове, организира и осъществява своевременното счетоводно отразяване на всички стопански операции; полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства и за най-рационалното им използване, организира и осъществява финансовия контрол по спазване на финансовата и платежна дисциплина, по правилното оформяне на счетоводните документи редовното извършване и отразяване на резултатите от инвентаризациите; своевременно предоставя нужната финансово-счетоводна информация и анализ на финансовото състояние; приема, обработва, проверява, първичните финансово- счетоводни документи и своевременно ги осчетоводява по съответните сметки; съставя извлечения, оборотни ведомости, периодични и годишни отчети, баланси, справки, приема и изплаща парични потоци в брой, извършва проверки на материално-отговорни лица, изпълнява други възложени от председателя на съда задължения.
ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
 Основни изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Главен счетоводител”. Съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ в сила от 01.1.2019 г., утвърден с решение на съдийската колегия на ВСС с протокол № 3/29.01.2019 г., във връзка с чл. 18 от ЗСч., да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
- висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
- при магистърска степен - две години;
- при бакалавърска степен - три години;
- при степен "професионален бакалавър" - 4 години;
- друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
 Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Главен счетоводител”:
- Да притежава компютърна грамотност - работа с текстообработващи програми, Word, Ехе11 и специализирани счетоводни софтуерни продукти. Стаж в бюджетното счетоводство е предимство.
- Да имат българско гражданство, да са навършили пълнолетие, да отговарят на изискванията по чл. 18 от ЗСч., да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени по съответен ред от правото да заема определена длъжност, да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, да не са едноличен търговец, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, да не са управители или изпълнителени членове на търговски дружества, да не са търговски пълномощници, търговски представители / прокуристи/, ликвидатори или синдици, да не са народни представители, да не заемат ръководни длъжности на национално равнище в политически партии, да имат познания на нормативната уредба по отношение на финансовата и счетоводна политика, вътрешно - ведомствената уредба, регулираща функционирането на съда в областта на финансите и отчетността.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
заявление за участие в конкурса (по образец);
- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност по чл.141, ал.2, т. 1 от ПАС (по образец);
- декларация по чл.141, ал.2, т.2 от ПАС за липсата на обстоятелства по чл.136 от ПАС (по образец);
декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл.107а, ал.1 от КТ (по образец);
- Декларация за съгласие за обработка на лични данни
- автобиография (по образец);
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- свидетелство за съдимост- оригинал;
-  копие от трудова книжка или други документи за удостоверяване на трудов
стаж;
-  медицинско свидетелство за постъпване на работа;
- удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване;
- копия от документи за придобити други квалификации, препоръки (по желание на кандидата);
Документите, които се изискват по образец се публикуват в интернет - страницата на Окръжен съд Разград.
Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА В ЧЕТИРИ ЕТАПА:
 Първи етап - по документи.
Комисията разглежда документите и определя допуснатите до втори етап на  конкурса кандидати в седмодневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на документи.
 Втори етап - Решаване на тест.
Комисията назначена по т.X оценява допуснатите до конкурса кандидати, чрез предварително подготвен писмен тест с въпроси по професионалната подготовка познаване на нормативната счетоводна уредба /Закона за счетоводството; Международни и национални счетоводни стандарти; Кодекса на труда; Кодекса на социално осигуряване; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители/, както и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността. Тестът се изготвя от комисията Оценките на комисията се поставят съобразно предварително зададени критерии по точкова система, която система се изготвя от комисията по времето, когато кандидатите попълват самия тест. Оценяването става при запазване анонимността на кандидатите а именно, чрез изписване от кандидата на теста единствено на предварително изтеглен номер.
 Трети етап - проверка на компютърните умения.
Комисията назначена по т.X оценява компютърните умения на допуснатите до конкурса кандидати свързани с изготвяне на писмо, изпращане и получаване на е-маil, работа с приложенията на MS, Office, Word и Exsrl, както и решаване на специфична счетоводна задача. Задачите за целия етап се изготвят от комисията. Оценките на комисията се поставят съобразно предварително зададени критерии по точкова система, която система се изготвя от комисията.
 Четвърти етап - чрез събеседване.
Индивидуално събеседване се провежда с всички явили се кандидати, допуснати до участие в конкурса. Членовете на комисията оценяват кандидатите като им задават въпроси, които са еднакви за всички кандидати. В зависимост от отговорите, се допускат и допълнителни въпроси свързани с отговорите на кандидатите.
ОЦЕНЯВАНЕ:
 Членовете на комисията оценяват всеки кандидат с оценки по точки /мин. 1 – макс.6/ по заложените показатели. Крайната оценка за втория, третия и четвърти етап е средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат, като възможният максимален брой точки, които може да получи кандидатът, е 6.
*Забележка: До трети и четвърти етап ще бъдат допуснати само кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър 4.50, определена като средноаритметична от оценките на членовете на комисията от втория и трети етап.
 Крайната оценка за конкурса за кандидатите, е средноаритметично число от оценките им от всеки един от четирите етапа.
 За работата си комисията съставя протоколи, в които отразява поставените оценки, резултатите от всеки един етап и крайното класиране на кандидатите.
 Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат. Класирането се извършва за кандидата с най-висока крайна оценка на първо място, а останалите двама съответно на второ и трето място, съобразно получените крайни оценки.
 В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията предоставя на административния ръководител-председател крайния протокол и документите на класираните кандидати.
 Административният ръководител, с писмена заповед определя лицето, спечелило конкурса, като предлага на същото сключване на трудов договор по реда на чл.67, ал.1 от КТ.
МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА:
1238 лева съгласно класификатора на длъжностите в администрацията по чл.341 от ЗСВ.
 
МЯСТО И КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Място на подаване на документите: Окръжен съд Разград пл.”Независимост” № 1, ет.2 офис № 204 –  от 8.30 ч. до 17.00 ч. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон:  084/ 660537 от интернет-страницата на ОС Разград  http://www.razgrad.court-bg.org; могат да изтеглят заявление, декларации и длъжностна характеристика
Заявленията на кандидатите да се подават след публикуване на обявлението в местен ежедневник, ЛИЧНО срещу представяне на лична карта или ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК с нотариално заверено пълномощно, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа, срещу входящ номер.
Срок за подаване на документите 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикацията на Обявата.
 
Обявата е публикувана във в.Екип 7 на 02.10.2019 г.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТ “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”

 

 Протокол I-ви етап - 05.11.2019

Съобщение - 07.11.2019 г.

Протокол II-ви етап - 27.11.2019 г.

Протокол III-ви етап - 27.11.2019 г.

Протокол IV-ви етап - 27.11.2019 г.

Протокол V - окончателен


 


ОБЯВЛЕНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РД-14-160/02.10.2019 г. НА АДМИНИСТАРТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” - 1 ЩАТНА БРОЙКА
 
Описание на основните професионални задължения и отговорности за длъжността „Съдебен деловодител”: - Приема всички книжа, които постъпват в съда, предава ги на съответните служби или съдии, прилага новопостъпили документи /подрежда и номерира документите по делата/, подготвя делата за доклад, изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица, изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото, изготвя и изпраща уведомления за присъди и определения по делата, изготвя преписи от документи, изпълнителни листове, съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата присъди, решения, определения, вписва данни по делото, ръчно и на компютър, прави справки по делата, извежда статистически данни по делата, привежда в изпълнение постановените съдебни актове, получава кореспонденцията и я разпределя, изпраща изходящите книжа. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция, изпълнява други възложени от председателя на съда и от съдебния администратор задължения.
Основни и специфични изисквания на кандидатите за длъжността:
Основни изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен деловодител
 Съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл.341 от ЗСВ в сила от 01.01.2019 г., утвърден с решение на съдийската колегия на ВСС с протокол № 3/29.01.2019 г., да имат придобита задължителна минимална степен на завършено средно образование;
- Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността ,,Съдебен деловодител ”
- отлични умения и познания по машинопис, общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване,
- отлични познания по езикова култура (стилистика, правопис, граматика, пунктуация. национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и е-mail;
- компютърна грамотност (текстообработка, електронни таблици, кореспондентски информационни технологии и работа в интернет);
- Стаж в системата и владеенето на чужд език от официалните езици на ЕС е предимство.
Необходими документи за допускане до участие в конкурса:
 заявление за участие в конкурса (по образец);
 декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност по чл.141, ал.2, т.1 от ПАС (по образец);
 декларация по чл.141, ал.2, т.2 от ПАС за липсата на обстоятелства по чл.136 от ПАС (по образец);
 декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл.107а, ал.1 от КТ (по образец);
     Декларация за съгласие за обработка на лични данни
 автобиография (по образец);
 нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 свидетелство за съдимост- оригинал;
 копие от трудова книжка или други документи за удостоверяване на трудов стаж;
 медицинско свидетелство за постъпване на работа;
 удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване;
 копия от документи за придобити други квалификации, препоръки (по желание на кандидата);
Документите, които се изискват по образец се публикуват в интернет- страницата на Окръжен съд Разград.
Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.
Начин на провеждане на конкурса: три етапа:
 Първи етап - по документи.
Комисията разглежда документите и определя допуснатите до втори етап на  конкурса кандидати в седмодневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на документи.
 Втори етап - Решаване на тест.
Комисията назначена по т.X оценява допуснатите до конкурса кандидати, чрез предварително подготвен писмен тест с въпроси по професионалната подготовка познаване на нормативната /познаване на нормативните актове, пряко свързани с изпълнение на задълженията- Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители/, както и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността. Оценките на комисията се поставят съобразно предварително зададени критерии с оценки от 1 до 6.
 Трети етап - чрез събеседване.
Индивидуално събеседване се провежда с всички явили се кандидати, допуснати до участие в конкурса. Членовете на комисията оценяват кандидатите като им задават въпроси, които са еднакви за всички кандидати. В зависимост от отговорите, се допускат и допълнителни въпроси свързани с отговорите на кандидатите. Оценките на комисията се поставят съобразно предварително зададени критерии с оценки от 1 до 6.
Оценяване.
1. Членовете на комисията оценяват всеки кандидат с оценки по точки /мин. 1 – макс.6/ по заложените показатели. Крайната оценка за втория и третия етап е средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат, като възможният максимален брой точки, които може да получи кандидатът, е 6.
*Забележка: До трети етап ще бъдат допуснати, само кандидатите получили оценка не по-ниска от много добър 4.50, определена като средноаритметична от оценките на членовете на комисията от втория етап.
2. Крайната оценка за конкурса за кандидатите, е средноаритметично число от оценките им от всеки един от етапите.
3. За работата си комисията съставя протоколи, в които отразява поставените оценки, резултатите от всеки един етап и крайното класиране на кандидатите.
4.  Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат. Класирането се извършва за кандидата с най-висока крайна оценка на първо място, а останалите двама съответно на второ и трето място, съобразно получените крайни оценки.
5.  В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията предоставя на административния ръководител-председател крайния протокол и документите на класираните кандидати.
6. Административният ръководител, с писмена заповед определя лицето, спечелило конкурса, като предлага на същото сключване на трудов договор по реда на чл.67, ал.1 от КТ.
Кандидатите следва да попълнят и подадат заявление за кандидатстване - формуляр, който могат да получат от регистратурата в ОС Разград или от интернет страницата на ОС Разград - www.razgrad.court-bg.org. На тяхно разположение е и длъжностна характеристика.
Място и краен срок за подаване на документи: до 30 дни, след публикуване на обявата в местен вестник. В този срок желаещите могат да получат длъжностна характеристика на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от интернет страницата на ОС Разград и от служба „Регистратура“ на адрес: Окръжен съд – град Разград пл.”Независимост” № 1, ет.2 офис 204 – Регистратура от 9.00 ч.до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч.
Кандидатите могат да получат повече информация на телефон  084/ 660 537 в Окръжен съд Разград.
Обявата и съобщенията свързани с конкурса, ще се публикуват на интернет страницата.
 
Обявата е публикувана във в.Екип 7 на 04.10.2019 г.
 

  Протокол I-ви етап - 05.11.2019

 
 
 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР