Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Конкурси  
 

О Б Я В А от 05.06.2019 г.
 
 
Описание на длъжността: Осъществява комуникационната политика на съда. Разработва и осъществява медийната стратегия, предоставя информация на медиите и обществеността за работата на съда, разработва програми за популяризиране работата и издигане авторитета на съдебната система в обществото. Подпомага административния ръководител при информирането на обществеността и комуникацията със средствата за масово осведомяване. Отговаря за протокола в Окръжен съд Разград, активно участва в координацията, управлението и реализирането на проекти, в които участва съда. Следи и актуализира информацията на сайта на институцията.
 
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 
Да са български граждани, навършили пълнолетие; Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ в областта на висшето образование: Хуманитарни, Социални, стопански и правни науки с професионални направления: филология, история, философия, социология и науки за културата, психология, политология,
обществени комуникации и информационни науки; журналистика, връзки с обществеността, право, публична администрация, медии и масови комуникации, публична комуникация,културология,изкуствознание; или по сходни специалности и специализации ; Да не  са поставени под запрещение; Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
 
Специфични изисквания за длъжността:
Да има познания за същността и дейността на правораздавателната система. Да познава и използва средствата за институционална комуникация. Да планира и провежда комуникационни дейности, политики, програми. Да взаимодейства с медии, институции, граждани, партньори и потребители на съдебно-административни услуги. Да проучва, анализира, предвижда тенденции в обществените нагласи към институцията. Да е информиран и отзивчив към общественото мнение. Да проявява инициативност, критично мислене, бързо решаване на проблеми. Да проявява толерантност и умения за работа в екип. Висока езикова култура. Отговорност и спазване на срокове.
Предимства при оценяването: Владеене на чужд език с минимално ниво В1; Да имат минимален трудов стаж пет години, от които минимум три години в областта на PR или журналистика;
 
Начин на провеждане на конкурса:
- първи етап – по документи
- втори етап в две части:
1. писмена задача за креативност, създаване на прессъобщение, оценяване на езикова и правна култура, тест. Продължителността на този етап е 30 минути;
Ще бъдат допуснати само кандидатите, които отговарят на изискванията за длъжността.
2. събеседване с допуснатите кандидати за оценка на комуникационни умения, езикова култура; познаване на общата нормативна уредба в областта на съдебната власт, познаване устройството и функциите на съдебната система, нормативната уредба регламентираща дейността й - ЗСВ и Правилника за администрацията в съдилищата; познаване дейността, свързана с провеждане на комуникационната стратегия и комуникационната политика на ВСС; визия за изпълнение на длъжността. Ще бъдат допуснати само кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър 4.50.
Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите подават лично  или чрез пълномощник: заявление за участие в конкурса /по образец/, подробна автобиография; копие на лична карта; копия от диплом за завършено образование; декларации по чл.340а,ал.1 и чл.340а, ал. 2 от ЗСВ /по образец/; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; удостоверение от психиатричен диспансер за липса на психично заболяване; копие от трудова, служебна или осигурителна книжка; мотивационно писмо (не по-дълго от 1 машинописна страница), други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност - копия.
 Минимален размер на основната заплата за длъжността 1011 лева.
Срок за подаване на документите: 30 дни от датата на публикуване на обявата.
Място на подаване на документите:Окръжен съд Разград пл.”Независимост” № 1, ет.2 офис № 204 – от 8.30 ч. до 17.00 ч. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон: 084/ 660537, а от интернет-страницата на ОС Разград http://www.razgrad.court-bg.org; могат да изтеглят заявление, декларации и длъжностна характеристика
 
 
 
 
 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР