Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Конкурси  
 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Окръжен съд Разград обявява конкурси за длъжността: „Призовкар”.
 
Минимални нормативно определени изисквания към кандидатите - по чл.136 от ПАС; да са български граждани; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; -да не са налице обстоятелствата по чл. 137, ал.1 от ПАС във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда; за длъжността „Призовкар” – завършено средно образование;
Кратко описание на длъжността „ Призовкар”
Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, съгласно ПАС и правилата на процесуалните закони, отговаря за навременното им връчване, незабавно връща вторите екземпляри и акуратно отбелязва причините при невръчване на призовки и др.
Допълнителни специфични изисквания:
Познания и умения по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация; отлични комуникативни умения и способност за работа с граждани и в екип; познания по ПАС и изискванията на процесуалните закони ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа.
Минимален размер на основна заплата и ранг: 536 лв.
Необходими документи:
·       копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
·       автобиография (саморъчно подписана от кандидата);
·       копие от лична карта;
·       свидетелство за съдимост (издадено за участие в конкурс по ЗСВ) – оригинал;
·       медицинско свидетелство за работа  – оригинал;
·       копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж ( когато се заявява, че има трудов стаж);
·       документи, представени по желание на кандидата (копия): за придобити допълнителни квалификации, за владеене на чужд език, препоръки от предни работодатели и др.; пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата);
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с „Вярно с оригинала“.
 
Начин на провеждане на конкурса: - за длъжността „Призовкар“
·         първи етап- по документи;
·         втори етап – писмен изпит – тест за проверка на познанията по ПАС и изискванията на процесуалните закони ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа;
·         трети етап – събеседване;
Подробна информация за начина на провеждане на отделните етапи на конкурсите - интернет страницата на съда http://www.razgrad.court-bg.org; и на таблото за съобщения в ОС Разград.
Срок за подаване на документите: 35 календарни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.
Място за подаване на документите: Съдебна палата град Разград, ОС Разград, офис  № 204, ет.2, служба „Регистратура”, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 часа.
Телефон за контакти: 084/660 537
При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ.
 
Желаещите могат да получат длъжностна характеристика на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от служба „Регистратура” в ОС Разград, офис № 204, ет.2 или от интернет страницата на съда -http://www.razgrad.court-bg.org;
 
Всички съобщения във връзка с конкурсите и резултатите от тях ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и таблото за съобщения в ОС Разград.
 
 
Обявата е публикувана в регионалното издание в. „Екип 7“ на 08.11. 2017 г.


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР