Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Конкурси  
 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Окръжен съд Разград обявява конкурси за длъжността: „Призовкар”.
 
Минимални нормативно определени изисквания към кандидатите - по чл.136 от ПАС; да са български граждани; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; -да не са налице обстоятелствата по чл. 137, ал.1 от ПАС във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда; за длъжността „Призовкар” – завършено средно образование;
Кратко описание на длъжността „ Призовкар”
Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, съгласно ПАС и правилата на процесуалните закони, отговаря за навременното им връчване, незабавно връща вторите екземпляри и акуратно отбелязва причините при невръчване на призовки и др.
Допълнителни специфични изисквания:
Познания и умения по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация; отлични комуникативни умения и способност за работа с граждани и в екип; познания по ПАС и изискванията на процесуалните закони ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа.
Минимален размер на основна заплата и ранг: 536 лв.
Необходими документи:
·       копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
·       автобиография (саморъчно подписана от кандидата);
·       копие от лична карта;
·       свидетелство за съдимост (издадено за участие в конкурс по ЗСВ) – оригинал;
·       медицинско свидетелство за работа  – оригинал;
·       копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж ( когато се заявява, че има трудов стаж);
·       документи, представени по желание на кандидата (копия): за придобити допълнителни квалификации, за владеене на чужд език, препоръки от предни работодатели и др.; пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата);
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с „Вярно с оригинала“.
 
Начин на провеждане на конкурса: - за длъжността „Призовкар“
·         първи етап- по документи;
·         втори етап – писмен изпит – тест за проверка на познанията по ПАС и изискванията на процесуалните закони ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа;
·         трети етап – събеседване;
Подробна информация за начина на провеждане на отделните етапи на конкурсите - интернет страницата на съда http://www.razgrad.court-bg.org; и на таблото за съобщения в ОС Разград.
Срок за подаване на документите: 35 календарни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.
Място за подаване на документите: Съдебна палата град Разград, ОС Разград, офис  № 204, ет.2, служба „Регистратура”, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 часа.
Телефон за контакти: 084/660 537
При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ.
 
Желаещите могат да получат длъжностна характеристика на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от служба „Регистратура” в ОС Разград, офис № 204, ет.2 или от интернет страницата на съда -http://www.razgrad.court-bg.org;
 
Всички съобщения във връзка с конкурсите и резултатите от тях ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и таблото за съобщения в ОС Разград.
 
 
Обявата е публикувана в регионалното издание в. „Екип 7“ на 08.11. 2017 г.


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР