Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Съдии  
 Съдии в ОС Разград

Административен ръководител - Председател:  Лазар Йорданов Мичев

   

Наказателно отделение:

Административен ръководител - Председател: Лазар Йорданов Мичев

Заместник-председател      Емил Димитров Стоев

Съдия                                Валентина Петрова Димитрова

Съдия                                Теодора Матева Нейчева

 

Гражданско отделение:

Заместник-председател     Анелия Маринова Йорданова

Съдия                                Рая Петрова Йончева

Съдия                                Ирина Миткова Ганева

Съдия                                Диляна Николова Йорданова

Младши съдия                  

 

 

Председателят на окръжния съд:

  1. Осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и на съответните районни съдилища в района му и представлява окръжния съд;
  2. Изготвя годишен доклад за дейността на окръжния съд и районните съдилища от съдебния му район;
  3. Председателства съдебни състави от всички отделения;
  4. Свиква съдиите от окръжния съд и от районните съдилища за обсъждане на доклада по точка 2, докладите от ревизиите и проверките, предложенията за тълкувателни решения и постановления;
  5. Командирова съдии, съдия-изпълнители и съдии по вписванията в района на окръжния съд при условията на чл. 62;
  6. Организира подготовката на съдебните кандидати и отговаря за нея;
  7. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
  8. Свиква и ръководи общото събрание.


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР