Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Съдии  
 Съдии в ОС Разград

Административен ръководител - Председател:  Лазар Йорданов Мичев

   

Наказателно отделение:

Административен ръководител - Председател: Лазар Йорданов Мичев

Заместник-председател      Емил Димитров Стоев

Съдия                                Валентина Петрова Димитрова

Съдия                                Теодора Матева Нейчева

 

Гражданско отделение:

Заместник-председател     Анелия Маринова Йорданова

Съдия                                Рая Петрова Йончева

Съдия                                Ирина Миткова Ганева

Съдия                                Диляна Николова Йорданова

Младши съдия                  

 

 

Председателят на окръжния съд:

  1. Осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и на съответните районни съдилища в района му и представлява окръжния съд;
  2. Изготвя годишен доклад за дейността на окръжния съд и районните съдилища от съдебния му район;
  3. Председателства съдебни състави от всички отделения;
  4. Свиква съдиите от окръжния съд и от районните съдилища за обсъждане на доклада по точка 2, докладите от ревизиите и проверките, предложенията за тълкувателни решения и постановления;
  5. Командирова съдии, съдия-изпълнители и съдии по вписванията в района на окръжния съд при условията на чл. 62;
  6. Организира подготовката на съдебните кандидати и отговаря за нея;
  7. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
  8. Свиква и ръководи общото събрание.


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР