Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Администрация  
 Съдебна администрация в ОС Разград

 

Средният стаж на служителите в Окръжен съд гр.Разград е над двадесет години. Това определя тяхната опитност, добросъвестност и високо чувство за отговорност. Въпреки голямата натовареност те отлично изпълняват своите служебни задълженията. Без всеотдайни административни служители и най-добрият съдия не би могъл да изпълнява правосъдните си функции.
 
 
Съдебна администрация
стая
тел.
Съдебен администратор
стая 203
661 183
Човешки ресурси
стая 217
660 537
Регистратор
стая 204
660 234
Деловодство гражданско отделение
стая 201
661 069
Деловодство наказателно отделение
стая 218
660 429
Деловодство търговско и фирмено отделение
стая 204
660 234
Съдебни секретари
стая 303
661 365
Съдебни секретари
стая 304
691 067
Призовкари
стая 308
660 398
Главен счетоводител
стая 306
660 002
Касиер
стая 305
661 322
Системен администратор
стая 305
661 322
Връзки с обществеността
стая 313
661 184


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР