Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Списък вещи лица  
 Списък вещи лица

С П И С Ъ К на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от закона за съдебната власт за 2020 г. за СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител

в срок до 30 септември 2019 година се правят предложения за вписване в списъка на специалистите, които се утвърждават за вещи лица и преводачи за Разградски съдебен район окръжен и административен съд за 2020 година.
Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица се правят лично или от ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.
В предложенията се вписват трите имена на специалиста, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация.

Обстоятелствата за специализацията се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението


1. Лична карта – копие;
2. Заявление;
3. Диплом за завършено професионално образование –заверено копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица; не е поставено под запрещение, не е лишено от правото да упражнява професия и дейност, не е осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността ,съгласно изискванията по чл.7, ал.1 т.2,3и 4 от Наредбата;
7. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
8. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
9. Снимка – 1 бр. за издаване на служебна карта /размер:2/2,5см./

Телефон за допълнителна информация:
084/660 537, Теодора Маринова, Окръжен съд Разград.


  С П И С Ъ К на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от закона за съдебната власт за 2019 г. за СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР