Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Списък вещи лица  
 Списък вещи лица

С П И С Ъ К на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от закона за съдебната власт за 2019 г. за СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно чл.395 – 403 а от Закона за съдебната власт и НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица /Изд. от МП, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г./ и Наредба № Н-1 от 16.05.2017 г. за съдебните преводачи / Изд. от МП, обн., ДВ, бр. 53 от 23.05.2014 г./
в срок до 30 септември 2018 година се правят предложения за вписване в списъка на специалистите, които се утвърждават за вещи лица и преводачи за Разградски съдебен район окръжен и административен съд за 2019 година.
Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица се правят лично или от ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.
В предложенията се вписват трите имена на специалиста, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация.

Обстоятелствата за специализацията се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението


Телефон за допълнителна информация:
084/660 537, Теодора Маринова, Окръжен съд Разград.

 

 


 

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР