Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Декларации по чл.195, ал.1 от ЗСВ
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Списък вещи лица  
 Списък вещи лица

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 396 от Закона за съдебната власт в Окръжен съд Разград започва процедура за прием на документи за включване в списъка за вещи лица - 2017/2018 година.

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за Разградски съдебен район за 2017/2018 година, желаещите да бъдат включени в списъка, трябва да представят в Окръжен съд Разград, следните документи:

1. За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
• завършило е професионално образование и притежава съответните специални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза съобразно приложение № 1;
• има най-малко 5 години стаж по специалността;
• не е осъждано за престъпление от общ характер;
• не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
• не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
• има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;

2. За вписването в списъка на вещите лица кандидатите представят към заявлението следните документи:
• лична карта - копие;
• диплом за завършено професионално образование - нотариално заверено копие;
• свидетелство за съдимост;
• декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
• документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
• декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
• разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
• удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
• декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.


Телефон за допълнителна информация:

084/660 537, Теодора Маринова, ЧР Окръжен съд Разград.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Разградски окръжен съд на осн. чл.399, ал.2 от ЗСВ всички специалисти, включени в списъка за 2016г., които желаят да бъдат вписани в списъка на вещите лица за 2017г., следва да представят в Окръжен съд – Разград в срок до 30.09.2016г. / стая 217/ следните документи :
2. Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за вещо лице /за да послужи пред орган на съдебната власт / .

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ОКРЪЖЕН СЪД ГР. РАЗГРАД ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г. !!! 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 398 ал.1 от Закона за съдебната власт и НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица в Окръжен съд Разград започва процедура за прием на документи за включване в списъка на  вещи лица – 2017 година.  

 
1. За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
• завършило е професионално образование и притежава съответните специални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза съобразно приложение № 1;
• има най-малко 5 години стаж по специалността;
• не е осъждано за престъпление от общ характер;
• не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
• не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
• има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
 
2. За вписването в списъка на вещите лица кандидатите представят към заявлението следните документи:
• лична карта - копие;
• диплом за завършено професионално образование - нотариално заверено копие;
• свидетелство за съдимост;
• декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
• документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
• декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
• разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
• удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
• декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
 
3. Краен срок за подаване на документи: 30.09.2016 г.
 
Телефон за допълнителна информация:
084/660 537, Теодора Маринова, главен специалист Окръжен съд Разград.

С П И С Ъ К на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от закона за съдебната власт за 2015 г. за СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР