Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Списък вещи лица  
 Списък вещи лица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.395 – 403 а от Закона за съдебната власт и НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица /Изд. от МП, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г./ и Наредба № Н-1 от 16.05.2017 г. за съдебните преводачи / Изд. от МП, обн., ДВ, бр. 53 от 23.05.2014 г./
в срок до 30 септември 2018 година се правят предложения за вписване в списъка на специалистите, които се утвърждават за вещи лица и преводачи за Разградски съдебен район окръжен и административен съд за 2019 година.
Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица се правят лично или от ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.
В предложенията се вписват трите имена на специалиста, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация.

Обстоятелствата за специализацията се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението


Телефон за допълнителна информация:
084/660 537, Теодора Маринова, Окръжен съд Разград.

 

 


 

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР