Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Адвокатска колегия  
 Адвокати

Адвокатска колегия - Разград обхваща районите на градовете Разград, Исперих и Кубрат. Към момента в колегията са вписани 100 адвоката. Председател на адвокатската колегия в Разград е Александър Илиев Маринов.
Колегията се помещава на адрес: ул."Априлско въстание" №58.

Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с двегодишен мандат. Председател на адвокатския съвет е Eмил Николов.

Разградската адвокатска колегия е една от 27-те адвокатски колегии в Република България. Основана е през 1957 г., когато се създадоха новите окръзи. Тогава съставът е бил от следните лица: председател – Димитър Савов, заместник председател – Гроздю Видов, секретар – Младен Малчев и членове – Иван Димитров и Иван Алахверджиев. В този състав с малки изменения, но с постоянни членове – Дим. Савов, Г. Видов и Ив. Димитров, просъществува и ръководи колегията няколко години. Следващият състав на адвокатския съвет е бил: председател – Гроздю Видов, заместник председател – Никола Атанасов, секретар – Иван Бонев и членове – Кирил Икономов и Ангел Стойчев. По-късно, отново е избран нов адвокатски съвет с председател – Гроздю Видов, зам. председател – Никола Атанасов, секретар – Иван Димитров и членове – Веселин Стефанов и Илия Шопов. В последствие, председател е Стефан Ножаров, заместник председател – Венелин Милчев, секретар – Иван Димитров и членове – Йордан Русев и Илия Шопов, което е до края на 1982 г. През 1983 г. за председател е избран Иван Димитров, заместник председател – Йорданка Неделчева, секретар – Исидор Петров и членове – Веселин Стефанов и Петър Петров. По време на този мандат по собствено желание се пенсионира председателят на съвета Иван Димиторв. След една година е избран нов състав с председател Кръстю Рангелов, заместник председател – Илия Шопов, секретар – Йорданка Неделчева и членове – Татяна Гаманска и Невян Костов.

След 10 ноември 1989 г. адвокатските колективи биват ликвидирани и се сформират адвокатски колегии от нов тип. В началото на 1992 г. се поставя началото на частната адвокатска практика. Избира се новият демократичен съвет на Адвокатска колегия – Разград в състав: председател – Емил Николов, заместник-председател – Веселин Стефанов, секретар – Йорданка Неделчева и членове – Веселин Стоянов и Петко Узунов. През 1994 г. е избран адвокатски съвет в състав: председател – Александър Маринов, секретар – Йорданка Неделчева и членове – Васил Цонев, Веселин Стоянов и Невян Костов. През следващия мандат за председател е избран Александър Маринов, за секретар – Исидор Петров и за членове – Анелия Атанасова, Невена Стоянова и Веселин Запрянов, чийто мандат изтича в края на м. януари 1999 г. Новоизбраният адвокатски съвет е в състав: председател – Емил Николов, заместник председател – Стоян Димитров, секретар – Милена Найденова и членове – Катинка Матеева, Веселин Стоянов и Назми Мустафа. От месец февруари 2001 г. съветът на Адвокатска колегия – Разград е в състав: председател – Емил Николов, заместник-председател – Стоян Димитров, секретар – Катинка Матеева и членове – Марин Кинов, Цветан Йосифов, Недко Атанасов, Венко Косев.

Мнозина от цитираните членове на Разградската колегия през изминали мандати до края на 1989 г. не са между живите, но ние се гордеем с тях, тъй като са високо ерудирани личности, владеещи ораторското изкуство, притежаващи обширна обща и правна култура, достойно изживели своите дни. Тук ще цитираме по-важните и реномирани в миналото адвокати, които за съжаление са отдавна покойници. Това бяха изключително добри пеналисти и цивилисти като Венелин Милчев, Иван Бонев, Тодор Драганов, Ангел Стойчев, Никола Атанасов, Жечо Узунов и други.
Изготвил справката адвокат Александър Маринов, Председател на АС.Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР