Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Справка за свършили дела  
 Справки за свършили дела

 
В изпълнение на Решение по Протокол № 35/31.07.2008 г. на ВСС, Протокол № 42/29.10.2009 г. на ВСС и на основание чл.64 от ЗСВ считано от 01.07.2008 г. Разградски окръжен съд започва публикуване на съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 14 ал. 2 НПК обвиняемият се счита за невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда.
 
ЗАКОН за съдебната власт
     Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
     (2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват на страницата на съответния съд в интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.
     (3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., предишна ал. 2, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Публикуването на актовете по ал. 1 се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове.
     (4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., предишна ал. 3, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.

 
 

 
 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР