Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Съобщения  
 

На 09.07.2018 г. в Окръжен съд Разград се състоя церемония по встъпването в длъжност „съдия“ в Окръжен съд Разград на Атанас Дечков Христов, която се води от председателят на съда Лазар Мичев в присъствието на останалите окръжни съдии, прокурор Османов и съдебните служители.
Съдия Христов е повишен и назначен в Окръжен съд Разград, след проведен конкурс по конкурсната процедура проведена във Висш съдебен съвет.

Магистратът е завършил юридическия факултет на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ , специалност „Право“ през 2006 г. Кариерата му на магистрат е започнала, като „младши съдия“ в ОС Разград и от 2010 г. е продължил, като съдия в РС Разград.

В официално обръщение към новоназначения
съдия Лазар Мичев, отправи поздравление от името на всички магистрати и служители и сподели: "В Окръжен съд Разград се работи с високи критерии на работа, надявам се, че ще се впишете възможно най-бързо във времевите стандарти за разглеждане и приключване на делата“.

Новоназначеният съдия Атанас Христов, след като встъпи в длъжност заяви, че ще се постарае да изпълни препоръката на председателя с помощта на много опитните и компетентни съдии от ОС Разград.
 

06 юли 2018 година

Лазар Мичев, административен ръководител на Окръжен съд Разград, взе участие в проведената на 06.07. 2018 година в град София, работна среща с над 150 представители на Висшия съдебен съвет, административните ръководители на органите на съдебна власт, експерти „връзки с обществеността", журналисти и експерти по темата: Приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. за защита на личните данни, както и съответното национално законодателство .

Във форума участваха Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, Георги Чолаков -председател на Върховния административен съд и др. членове на ВСС.

Гости на срещата бяха д-р Невин Фети - Съветник по правни въпроси на президента на Република България, Десислава Тошкова-Николова - главен секретар на Комисията за защита на личните данни, Мария Рангелова -длъжностно лице по защита на личните данни, и журналисти.

В проведената дискусия бе направен преглед на приложното поле на
Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, както и на
националното законодателство, с предмет на регулация - защита на
физическите липа във връзка с обработването на лични данни.

Административните ръководители на съдилища и прокуратури и експерти „връзки с обществеността", представиха създадените от тях правила за обработване на личните данни при публикуване на съдебни актове и на прессъобщения на интернет страниците. Бяха поставени конкретни въпроси и практики от медиите, като споделиха затрудненията, които срещат при получаване на информация по дела с обществен интерес.

Обсъдени бяха и възникналите проблеми по отношение на възложените задължения на органите на съдебна власт като администратори на данни и въведените практики.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 02.07.2018 г., в Окръжен съд Разград, Ангел Ташев положи клетва като „младши съдия“, след успешно завършен курс в Националния институт по правосъдие.
„Случващото се е изключителна добрина за нас, тъй като подобно нещо тук не се е случвало от есента на 2009 година“, каза съдия Мичев преди да помогне на младия си колега да облече съдийската тога.
30 годишният юрист, в присъствието на всички окръжни, част от районните съдии и  зам.окръжния прокурор Емилиян Грънчаров, положи Клетва и подписа Акт за встъпване и заемане на длъжност, като обеща да бъде безпристрастен, обективен и справедлив.
Ангел Ташев е от град Ракитово, обл.Пазарджик. Завършил е в правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ специалност „право“. Кариерата си започва, като разследващ полицай в ОД на МВР Пазарджик.
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 
Окръжен съд Разград  на 29.06.2018 година, организира Регионално обучение на магистрати от Апелативен район Варна на тема „Актуални проблеми по НПК“. Обучението е част от партньорството на Окръжен съд Разград по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по ОП „Добро управление“.
      Лектор на обучението, беше Галина Захарова, съдия във ВКС. В рамките на първата част от обучението, съдия Захарова представи актуалното състояние на законодателството в областта на наказателно процесуалния кодекс. Във втората част се разискваха въпроси и теми поставени от практиката на магистратите в апелативния район.
      В обучението взеха участие 55 съдии от Окръжните и Районни съдилища в Апелативния съдебен район.
 
 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД И
СЪДИЛИЩАТА ОТ РАЗГРАДСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН
 
            На 30 март 2018 година  от 11,00 часа в Зала №4 на Окръжен съд Разград, се проведе Годишно отчетно събрание на Окръжен съд Разград и районните съдилища в съдебния район през  2017г.  Гости на събранието бяха г-жа Цветинка  Пашкунова и г-жа Олга Керелска – членове на Съдийската колегия на ВСС , г-жа Ванухи Аракелян – административен ръководител-председател на Апелативен съд Варна и г-н Янко Янков – зам.председател на Апелативен съд Варна.
          На събранието присъстваха и: г-жа Светла Робева – административен ръководител-председател на Административен съд-Разград, г-н Тихомир Тодоров – административен ръководител на Окръжна прокуратура- Разград, г-н Драгомир Златев – началник на Областна служба „Изпълнение на наказанията“, комисар Мирослав Маринов – заместник директор на ОД МВР-Разград, адвокат Румен Воденичаров- председател на Адвокатска колегия-Разград, Константин Косев-заместник председател на РС- Разград, Албена Великова- административен ръководител-председател на РС-Кубрат, Димитринка Купринджийска- административен ръководител-председател на РС-Исперих, съдиите от Окръжен съд- Разград и от съдебния район. 
       Председателят  на Окръжен съд Разград представи пред магистратите и гостите Годишен доклад за дейността на Окръжен съд Разград през 2017 година. Посочени бяха  най-значимите събития за съда от гледна точка на продължаващото ни утвърждаване като орган на съдебната власт, за който законността, прозрачността, бързината и качеството на работа са системен подход към всяка една дейност: правораздавателна, административно обслужване на гражданите,финансов контрол и отчетност, развитие на човешките ресурси и професионална комуникация с медиите и обществеността.
         Окръжният прокурор Тихомир Тодоров благодари за проявеното търпение, толерантност и най вече за проявената експедитивност. Отбеляза, че добрите резултати  се получават от добрата комуникация и взаимодействие в работата на съда с Окръжна прокуратура и МВР.
       Поздравления за добрата съвместната работа казаха зам.председателя на Районен съд-Разград и председателите на районните съдилища Исперих и Кубрат.
       Г-жа Пашкунова и г-жа Керелска – членове  на  Съдийската колегия на ВСС отговориха на колегите  по  проблема за т.н. Съдебна карта. Към момента мнението на мнозинството от колегията е, че трябва да се използват всички други възможности и механизми, за да не се стига до закриване на  съдилища. Отчитайки натовареността  в съдебния район и ограничения съдийски щат, изразиха мнение ,че ще поемат ангажимента за своевременното разрешаване  на въпроса.
      Г-жа Аракелян благодари за достойно положения труд през изминалата 2017 г. и каза: „това, което правите колеги въобще не е професия, това е кауза, това е усещане, това е чест“. Похвали работата на съдебната администрация, защото този труд означава, високо организирана професионална, стояща на мястото си съдебна администрация, както обща, така и специализирана.
     След приключване на събранието се състоя пресконференция на медиите с участието на Лазар Мичев  -председател на ОС- Разград, г-жа Пашкунова и г-жа Керелска – членове на ВСС, г-жа Ванухи  Аракелян - председател и г-н Янко Янков-заместник-председател на Апелативен съд- Варна.

 

СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с годишното счетоводно приключване Ви уведомяваме, че в касата на Окръжен съд Разград ще се приемат документи за изплащане на възнаграждения на вещи лица, както следва:
- за определени възнаграждения от БЮДЖЕТА – до 18.12.2017 г.
- за определени възнаграждения от ДЕПОЗИТА – до 21.12.2017 г.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 11.12.2017 г.,  в град София, Висшият съдебен съвет проведе втората годишна среща на магистрати и съдебни служители – лектори и наставници в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.
Участие във Форума взеха Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев и членовете ВСС - председателят на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС г-жа Цветинка Пашкунова, г-жа Даниела Машева, председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС и говорител на Колегията и г-жа Атанаска Дишева,член на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, както и г-н Коста Костов, представител на Министерството на образованието и науката.
Отчет за изпълнението на Образователната програма през периода 2014-2017 г. представи г-жа Даниела Машева.
В тази образователна програма Окръжен съд Разград участва  от самото и начало през учебната 2014/2015 г., като провежда лекционни курсове и симулативни учебни процеси сред учениците от 10-те класове в ПМГ„Акад. Никола Обрешков“ Разград и ГПЧЕ„Екзарх Йосиф“ Разград  в часовете по „Етика и право”.
Основните цели на Пилотната образователна програма са:
- Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата, функциите и значението на съдебната власт;
- Формиране на правна грамотност и култура;
- Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;
- Повишаване на доверието в съдебната власт;
- Повишаване степента на спазване на законите;
 
 
 
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 25.10.2017 година, Лазар Мичев председател на Окръжен съд Разград и зам. председателите на съда Анелия Йорданова и Емил Стоев, бяха домакини на магистрати  от Върховния областен съд-Нюрнберг, Германия и от Апелативен съд - Варна.
      Официалната делегация беше водена от президента на съда д-р Кристоф Щрьоц, придружаван от зам. председателя на институцията Манфред Швердтнер и съдия Байерлайн. На работната среща в Окръжен съд Разград  заедно с немските гости присъстваха съдия Ванухи Арекелян – Председател на Апелативен съд Варна и заместникът на административния ръководител и ръководител на наказателно отделение съдия Янко Янков.
      Посещение на немските магистрати в България е резултат от партньорството на Апелативен съд Варна и Върховния областен съд в гр.Нюрнберг. Това е втората визита на немските магистрати в България и първа в град Разград, след като през 2015 година ръководствата  на двете институции са подновили  партньорство, започнало със Споразумение за сътрудничество преди 12 години.
      Срещата беше посветена на приликите и разликите в структурата и организация на двете съдебни системи.  Споделен беше опит от двете страни в прилагането на ефективни правни средства, които могат да подпомогнат правораздаването  в Нюрнберг, в Окръжен съд Разград и в апелативния район.
     


 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 05 октомври 2017 го.  в  Окръжен съд Разград, беше разгледано наказателно дело общ характер № 328/2016 г. по описа на Окръжен съд Разград с основание чл.199 ал.2 НК – квалифицирани състави на грабеж -  с Председател на съдебния състав – съдия Йорданова и докладчик по делото съдия Стоев.
В това съдебно заседание, за първи път в правораздавателната практика на Окръжен съд Разград, беше осъществен разпит на свидетел, чрез видеоконферентна връзка с  Германия.
Разпита беше осъществен със съдействието на администрацията на Главния прокурор на Република България и административния ръководител на Окръжна прокуратура Варна.
Видеоконферентната система е собственост на Национална следствена служба и във връзка с искането на Окръжен съд Разград за правна помощ, ни беше предоставена на 12.09.2017 г. за провеждане на тест и на 05.10.2017 г. за съдебното заседание.
 
 

 
     ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес 21 септември 2017 г. в  град Разград се провежда регионално обучение за съдии, съдебни помощници, адвокати и ЧСИ.
Обучението се провежда в конферентната зала на хотел CARTOON  в град Разград от 09:00 до 17:15 часа  на тема „Проблеми на въззивното производство по ГПК и други въпроси по прилагането му“.
Обучението е организирано от Окръжен съд Разград и се финансира в рамките на проекта на  Националния институт по правосъдие по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"  Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”.

     Лектор на обучението е г-жа Албена Т.Бонева, съдия във ВКС.

     В регионалното обучение участват 45 магистрати от съдебния район на Апелативен съд Варна: съдии,  адвокати от Адвокатска колегия Разград и Деян Драганов, ЧСИ с район на действие Окръжен съд Разград.

    
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 396 от Закона за съдебната власт в Окръжен съд Разград започва процедура за прием на документи за включване в списъка за вещи лица - 2017/2018 година.

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за Разградски съдебен район за 2017/2018 година, желаещите да бъдат включени в списъка, трябва да представят в Окръжен съд Разград, следните документи:

1. За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
• завършило е професионално образование и притежава съответните специални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза съобразно приложение № 1;
• има най-малко 5 години стаж по специалността;
• не е осъждано за престъпление от общ характер;
• не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
• не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
• има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;

2. За вписването в списъка на вещите лица кандидатите представят към заявлението следните документи:
• лична карта - копие;
• диплом за завършено професионално образование - нотариално заверено копие;
• свидетелство за съдимост;
• декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
• документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
• декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
• разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
• удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
• декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.


Телефон за допълнителна информация:

084/660 537, Теодора Маринова, ЧР Окръжен съд Разград.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи, предложения за включване на специалисти в списъка на съдебните преводачи към съдебния район на Разградски окръжен съд за 2018 година, могат да правят министерства,ведомства,учреждения,общини, съсловни и други организации и лично от кандидата. Всички желаещи да бъдат включени в списъка, следва да представят в Окръжен съд - Разград следните документи на хартиен и електронен носител:
Заявление (съгласно чл. 12 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи) със следните приложения:
- Лична карта – копие;
- Сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
- Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за съдебен преводач;
- Декларация – съгласие на кандидата за вписване в списъците на съдебни преводачи
- Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността.
- Декларация, че не е поставен/а под запрещение, не е лишен/а от право да упражнява професия или дейност
- Декларация, че не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт
-Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
- Разрешение за постоянно пребиваване в Република България (ако лицето, което кандидатства за вещо лице е чужд гражданин);
- Актуална снимка за изготвяне на карта на съдебния преводач след вписването му.
Съгласно чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи:
Всеки кандидат за съдебен преводач е задължен при вписване от страна на съответния компетентен орган в регистър на съдебни преводачи да представи документ за сключена застраховка "Професионална отговорност" за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената му работа.

Образци на документи за попълване:
За допълнителна информация на тел.084/660 537; стая № 217 /втори етаж / - Теодора Маринова -  ЧР в Окръжен съд - Разград .
ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. РАЗГРАД ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2017 г. !!!

 
СЪОБЩЕНИЕ
   На 19 май (петък) от 9,30 ч. в Разград ще се проведе експертна дискусия по проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.
   Събитието се организира от Министерството на правосъдието по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“.
На обсъждането ще присъстват съдии, прокурори и инспектори детска педагогическа стая от Варненски апелативен район, както и магистрати от страната, представители на УНИЦЕФ, неправителствени организации.
   Проектозаконът, който бе публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието през септември м.г., цели всички деца, които влизат в контакт със съдебната система като нарушители, жертви или свидетели на престъпление, да се третират в съответствие с европейските и международни стандарти. Той е насочен към осигуряването на съдебни процедури, които защитават интересите на децата.
   В рамките на проекта, в последната година и половина, Министерството на правосъдието изгради общо три сини стаи за щадящо изслушване на деца – във Варна, Плевен и Козлодуй. Предстои откриването и на синята стая във Враца.
   По време на дискусията  на 19 май се очаква ангажираните експерти и магистрати за работа с малолетни и непълнолетни, да дадат своите коментари по така изготвения проект.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД И
СЪДИЛИЩАТА ОТ РАЗГРАДСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН
 
На 23 март 2017 година в Съдебната палата в град Разград се проведе годишно отчетно събрание на Окръжен съд Разград и районните съдилища в съдебния район. Гости на събранието бяха Ванухи Аракелян административен ръководител председател на Апелативен съд Варна, Окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, Драгомир Златев началник на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ и Румен Воденичаров председател на Адвокатска колегия Разград.
Председателят  на Окръжен съд Разград представи пред магистратите и гостите Годишен обзор за дейността на Окръжен съд Разград през 2016 година. Посочени бяха  най-значимите събития за съда от гледна точка на продължаващото ни утвърждаване като орган на съдебната власт, за който законността, прозрачността, бързината и качеството на работа са системен подход към всяка една дейност: – правораздавателна, административно обслужване на гражданите, строг финансов контрол и отчетност, развитие на човешките ресурси и професионална комуникация с медиите и обществеността.
Окръжният прокурор Тихомир Тодоров специално отбеляза, че добрите резултати  се получават от добрата комуникация и взаимодействие в работата на съда с Окръжна прокуратура и МВР.Добри думи за съвместната работа казаха Таня Дамянова и.ф.административен ръководител на Административен съд Разград и председателите на районните съдилища Разград, Исперих и Кубрат.
Председателя наАдвокатска колегия Разград, адвокат Румен Воденичаров, благодари от името на всички адвокати за колегиалното отношение на съдиите и съдебната администрация.
На пресконференция по повод отчетът за дейността на Окръжен съд Разград за 2016 г., председателят на Варненския апелативен съд Ванухи Аракелян, каза … „може да се гордеете с правораздаването в Разград и Разградския съдебен район, въпреки че разградските съдии са най-натоварени в Североизтока“.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
22 декември 2016 г.
 
Днес група ученици от възпитателно училище – интернат /ВУИ „Н.Й.Вапцаров” – Завет, водени от Ахмед Ферад, директор на училището и г-жа Т.Ахмед, начален учител в училището, гостуваха в Окръжен съд Разград. Срещата е поредна за учениците от ВУИ Завет и съдиите от Окръжен съд Разград.
Началото беше поставено през м.Май от съдия Светла Робева, която се отзова на поканата за среща отправена към съда от ръководството на училището.
На срещата през м.Май в училището са били обсъдени теми, които засягат правата и задълженията на малолетните или непълнолетни лица, извършили противообществени прояви и престъпления.
Втората среща беше през.м.Юни 2016 г. в град Завет. При това посещение, адм.ръководител на съда Лазар Мичев придружен от съдия Робева, подариха на учениците, четири компютърни конфигурации, дребни подаръци и лакомства.
Днес децата дойдоха в ОС Разград, да благодарят за вниманието, което им оказват магистратите през цялата година. На срещата магистратите, бяха поздравени със стихчета за Коледа и Нова Година. Децата подариха на съдиите, картички и дървени сувенири, които са изработили сами.
С пожелания за нови успехи и следващи срещи, децата бяха изпратени приятелски от всички съдии на Окръжен съд Разград.!
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи, предложения за включване на специалисти в списъка на съдебните преводачи към съдебния район на Разградски окръжен съд за 2017 година, могат да правят министерства,ведомства,учреждения,общини, съсловни и други организации и лично от кандидата. Всички желаещи да бъдат включени в списъка, следва да представят в Окръжен съд - Разград следните документи на хартиен и електронен носител:
Заявление (съгласно чл. 12 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи) със следните приложения:
 
- Лична карта – копие;
- Сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
- Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за съдебен преводач;
- Декларация – съгласие на кандидата за вписване в списъците на съдебни преводачи
- Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността.
- Декларация, че не е поставен/а под запрещение, не е лишен/а от право да упражнява професия или дейност
- Декларация, че не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт
-Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
- Разрешение за постоянно пребиваване в Република България (ако лицето, което кандидатства за вещо лице е чужд гражданин);
- Актуална снимка за изготвяне на карта на съдебния преводач след вписването му.
 
Съгласно чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи:
Всеки кандидат за съдебен преводач е задължен при вписване от страна на съответния компетентен орган в регистър на съдебни преводачи да представи документ за сключена застраховка "Професионална отговорност" за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената му работа.

Образци на документи за попълване, утвърдени със заповед №РД-08- 360/ 15.08.2016г. на административния ръководител- председател на Окръжен съд гр.Разград:
За допълнителна информация на тел.084/660 537; стая № 217 /втори етаж / - Теодора Маринова- главен специалист в Окръжен съд - Разград .
 
ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. РАЗГРАД ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г. !!!

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 16 март 2016 година  от 11,00 часа в Зала №4 на Окръжен съд Разград, се проведе Годишно общо събрание на съдиите от Окръжен съд Разград за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2015 г.
 
Гости на събранието бяха г-жа Ванухи Аракелян – Председател на Апелативен съд Варна и г-н Янко Янков – зам.председател Апелативен съд Варна.
 
Присъстващи на Общото събрание бяха:
г-жа Ива Стоева – Председател на Административен съд Разград, г-н Огнян Дамянов – административен ръководител на Окръжна прокуратура Разград, г-н Драгомир Златев - началник областна служба Изпълнение на наказанията, г-н  Ивайло Йовчев старши комисар директор ОД на МВР град Разград, адвокат Румен Воденичаров – председател на АК Разград, Маргарита Новакова – Председател на РС Разград, Албена Великова - Председател на РС Кубрат, Димитринка Купринджийска - Председател на РС Исперих и съдии от съдебния район.
След събранието се състоя брифинг за всички медии присъствали на събранието. Г-жа В. Аракелян, г-н Янко Янков  и Лазар Мичев, Председателя на ОС Разград, отговориха на зададените въпроси, във връзка с отчета и предстоящата реформа в съдебната система.
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ:
На 17 декември 2015 г. в сградата на Районен съд Кубрат се проведе работна среща на Административния ръководител-председател на Окръжен съд Разград, съдия Лазар Мичев, магистратите, съдебните служители от Районен съд Кубрат, ръководствата на Община Кубрат и Община Завет
На 18 декември 2015 г. в сградата на Районен съд Исперих се проведе същата работна среща на Председателя на Окръжен съд Разград, съдия Лазар Мичев, магистратите, съдебните служители от Районен съд Исперих, ръководството на Община Исперих и Община Самуил                              
Инициативата за работната среща е на съдия Лазар Мичев, като основна е темата Реорганизацията и оптимизирането на съдебната карта на районните съдилища в съдебния район на Окръжен съд Разград и оптимизация на съдебната администрация.                                      
Акцент на обсъждането бяха намеренията за преструктуриране на районните съдилища и прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промяна на съдебната карта, както и идеите за оптимизиране на съдебната администрация..
  Присъстващите на срещата магистрати и ръководствата на общините се обединиха около становището, че промяната на седалищата на съществуващите районни съдилища не бива да бъде самоцелна и да се изхожда предимно от съображения за бюджетни икономии и че основните начала, от които следва да се ръководи реформата на съдебната карта на районните съдилища следва да бъдат повишаване на качеството на правосъдието при едновременно запазване и подобряване на достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти. Като недопустимо, беше определено намерението да се формират звена с изнесени работни места за правораздаване. Такова принизяване на статута бе отчетено, като неприемливо.
Представителите на местната власт категорично обявиха своите намерения да напишат Становише до ВСС и НСОБ с цел недопускане на действия по закриване на нито един съд на територията на Разградския съдебен район, тъй като това ще обезлюди района и ще лиши хората от правосъдие.
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 23 ноември 2015 г. в град Варна в Апелативен съд Варна, е проведена работна среща на екип от членове на Висш съдебен съвет, съвместно с Административни ръководители-председатели на окръжни и районни съдилища в апелативния район. Основната тема на работната среща е била: Реорганизацията и оптимизирането на съдебната карта на районните съдилища в Апелативен район Варна.
Ръководител на групата, избрана от ВСС, за да обсъдят актуалния проблем със съдебната карта на Варненския апелативен район е Юлияна Колева, член на ВСС. В хода на дебатите са участвали членовете на ВСС Димитър Узунов, Каролина Неделчева, Незабравка Стоева, Елка Атанасова, ръководния екип на Варненския апелативен съд, председателите на 6-те окръжни съдилища в региона и на голяма част от районните съдилища. Юлияна Колева е представила идеите на ВСС за оптимизиране на съдебната карта, че не се предвижда механично закриване на районни съдилища. И реорганизацията няма да засегне достъпа до съдебно-административни услуги на българските граждани, които ще имат както и до настоящия момент достъп до Бюро „Съдимост”, до Служба по вписванията, както и до услуги, свързани с правораздавателната дейност. Дебатирани са основни критерии за оптимизиране на съдебната карта и целите, които преследва този процес - постигане на равномерна натовареност, приложение на принципа за случайно разпределение на делата, подобряване на бързината на правораздавателната дейност, повишаване на възможностите за подобряване на квалификацията и на специализацията на магистратите.
Участие в работната среща от съдебния район на Окръжен съд Разград взеха Лазар Мичев, административен ръководител председател на Окръжен съд Разград и Димитринка Купринджийска административен ръководител председател на Районен съд Исперих.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 От 19 до 21 ноември 2015 година в учебната база на ВАС и ВКС в с. Лозен, беше проведена работна среща организирана от Комисия „Съдебна администрация” към ВСС с председателите на съдилища от всички нива на органите на съдебната власт от апелативните райони.
Обсъдени са представените предложения за разработване на критерии за оптимизиране щатната численост на съдебните служители във връзка с предстоящата реорганизация и оптимизиране на съдебната карта на районните съдилища. Основните критерии за подбор и критериите при оптимизиране щатната численост на съдебните служители в органите на съдебната система по съответните нива, ще бъдат направени след преглед на съдебна и международна практика, свързана с натовареността на съдебните служители и съотношението между магистрати и съдебни служители.
Участие в работната среща е взел председателят на ВКС Лозан Панов и членовете на ВСС Каролина Неделчева, Магдалена Лазарова, Димитър Узунов, Галя Георгиева, Ясен Тодоров, Юлиана Колева, Милка Итова и Незабравка Стоева и представители на Националното сдружение на съдебните служители.
 В работната среща участва Лазар Мичев, административен ръководител председател на Окръжен съд Разград.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  
 С Решение на Комисия по професионална квалификация, информационни технологии и статистика при ВСС в Окръжен съд Разград се внедрява използването на Централизираната система за разпределение на делата (ЦСРД) от 00:00 часа на 01.10.2015 г.  
 
   Висшия съдебен съвет е бенефициент на проект „Електронно правосъдие-проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”.
   В рамките на този проект се разработва единен портал на електронното правосъдие - единна централизирана точка за достъп до съдилищата и се актуализира Единната методика по приложението на принципа за случайното разпределение в съдилищата.
   Администрацията на Висшия съдебен съвет в съответствие с изискването на закона, възложи разработване нов софтуерен продукт за случайно разпределение на делата и документиране на направения избор.
   Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ предприе действия за осигуряване на персонални служебни квалифицирани електронни подписи (КЕП), необходими за въвеждането на централизирана система за разпределение на делата, чрез Електронен подпис.
   Електронните подписа са персонални, като техни титуляри за Окръжен съд Разград са Административния ръководител Лазр Мичев и двамата зам.председатели.
   Системата е тествана и се очаква ефективно приложение на принципа на случайното разпределение на делата, документиране на направения избор, невъзможност за манипулиране, отчитане на особеностите на отделните видове дела и равномерност при рапределението им.
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 30.09.2015г. в Окръжен съд Разград бе на посещение г-жа Улрике Шултц – бивш доцент във Ферн Университет Хаген, Германия, Правен факултет, Катедра по немско и европейско конституционно и административно право и международно право. Г-жа Шултц е в гр.Разград в качеството си на преподавател по програма Часове по демокрация и право в ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” гр.Разград.

При посещението се проведе среща между гостуващия преподавател, ръководството на съда и съдиите – лектори, включени в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие; отворени съдилища и прокуратури”.В състоялия се разговор г-жа Шултц изложи темите, включени в нейната презентация пред учениците. Съдиите – лектори от ОС Разград и РС Разград разказаха за миналогодишното стартиране на образователната програма в България, която на територията на Разград бе проведена в ПМГ”Акад.Н.Обрешков”.

Участниците в срещата обмениха опит и добри практики, които да бъдат приложени в бъдещите инициативи, свързани с правното образование на учениците. В края на своето посещение г-жа Шултц изяви желание и присъства на съдебн

Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР