Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Съобщения  
 Съобщения

Магистрати от Разградски съдебен район участваха в регионален семинар, организиран от Апелативен съд Варна

Съдии от съдебен район Разград взеха участие в регионално обучение на тема „Механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни ситуации в органите на съдебната власт”. Обучението се проведе в петък, 25 октомври, в курортен комплекс Албена. То бе организирано от Апелативен съд Варна в рамките на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите по проекта на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”.
Лектор на форума бе експертът „Връзки с обществеността” в Апелативен съд Варна Елена Бангиева.
Семинарът бе изключително интересен и полезен за присъстващите магистрати от целия апелативен район. Сред темите, представени от лектора, бяха: създаване на Кризисен план за комуникация и екип за действие при кризи; видове кризи и управление на различните видове кризи – общи и специфични правила.
Обучението завърши с връчване на удостоверения на всички участници.
 

34 съдии и прокурори от 10 града се включиха в регионално обучение на тема „Международно сътрудничество по наказателни дела”
             
Днес 04.10.2019г. Окръжен съд Разград, в качеството си на партньор, беше домакин на регионално обучение на съдии и прокурори, което се проведе в конферентната зала на хотел „Cartoon”.
Проявата бе организирана по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието” по Оперативна програма „Добро управление”, Дейност 2 „Изпълнение на програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”, на тема „Международно сътрудничество по наказателни дела”, изпълняван от НИП.
Административният ръководител – Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев приветства участниците във форума като пожела успех и ползотворна работа.
Участие в обучението взеха 34 районни и окръжни съдии и прокурори от Разград, Кубрат, Исперих, Търговище, Попово, Шумен, Силистра,Нови пазар, Дулово и Варна. Лектор на семинара бе Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд Варна.
След приключване на обучението бяха връчени сертификати.
 
 

Днес  13.09.2019 г. приключи ремонтът на втория етаж в Окръжен съд Разград
Изцяло реновиран коридор с поставен окачен таван, освежени работни помещения на деловодства, регистратура, съдийски кабинети и заседателна зала, подменени врати, нови осветителни тела с лед осветление – това е равносметката след ремонта, започнал преди по-малко от месец на втория етаж в Окръжен съд Разград.
Строително-монтажните дейности, чиято стойност възлиза на 78 288, 54 лв. с ДДС, са извършени от фирма „САВ – Разград” ООД в рамките на договорения срок. Средствата бяха отпуснати целево от Пленума на Висшия съдебен съвет.
С реализирания ремонт се постигна трайно подобряване на материалната база на правораздавателната институция – важна предпоставка за продуктивната и качествена работа на магистрати и служители.

Започнаха строително-монтажни работи в Окръжен съд Разград
 
Текущ ремонт започна на втория етаж в Окръжен съд Разград. Договорът с фирмата изпълнител, спечелила обществената поръчка, „САВ-Разград” ООД бе подписан вчера от административния ръководител – Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и управителя на фирмата Светослав Петров.
Инвеститорският контрол по време на изпълнението на ремонта в правораздавателната институция ще бъде осъществяван от „Проекто-строй контрол-99” ООД Разград.
Срокът за изпълнение е до 13 септември 2019 г., а стойността – 86 081,16 лв. с ДДС.
Строително-монтажните работи включват демонтаж на ключове, контакти, осветителни тела и монтаж на нови, шпакловка по стени и тавани, боядисване на коридора и работните помещения, направа на окачен таван в коридора и смяна на врати.
Припомняме, че средствата за текущия ремонт в размер на 86 500 лева бяха гласувани на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 9 май тази година.
През следващите дни достъпът до деловодствата на Разградски окръжен съд е осигурен, но във връзка с извършваните дейности е възможно в някои моменти да се създадат затруднения в обслужването на гражданите.
15.08.2019

 
На 6 август 2019 г., в присъствието на Председателя на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и административния състав на съда, встъпи в длъжност новоназначеният служител „Връзки с обществеността” Илияна Банчева – Стоянова, след спечелен от нея конкурс.
Тя ще предоставя информация на медиите и широката общественост за дейността на  Окръжен съд - Разград, ще отговаря за протокола в правораздавателната институция.
Илияна Банчева - Стоянова е завършила Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград, специалност „Културология” и следдипломна квалификация по „Педагогическа правоспособност” в Русенски университет „Ангел Кънчев” с придобита професионална квалификация „Учител”.
Повече от 12 години работи в сферата на медиите. През 2007 г. започва професионалния си път като журналист във вестник „Гледища Днес”, а от 2015 г. е редактор в Общинско радио Разград.
Разкриването на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд Разград е част от политиката на Висшия съдебен съвет целяща подобряване информираността на обществото за дейността на съдебната власт, изграждането на положителен публичен образ и повишаване правната култура на гражданите.

СЪОБЩЕНИЕ
 
Преизбраният председател на Районен съд Кубрат Албена Великова официално встъпи в длъжност.
На 9 юли 2019 г. в Районен съд Кубрат пред целия административен състав на съда  и в присъствието на Председателя на Окръжен съд Разград съдия Лазар Мичев, съдия Великова подписа Акта си и встъпи  в длъжност.
Съдия Лазар Мичев поздрави Албена Великова с назначението, като пожела успешен мандат и ползотворна работа на нея и екипа съдебни служители в Районен съд Кубрат.
На заседание от 18 юни 2019 г., съдийската колегия на ВСС избра с 10 гласа „за“ и 0 гласа „против“, съдия Албена Великова за втори мандат на длъжността „административен ръководител председател“ на Районен съд Кубрат.
Съдия Великова е с 20 г. юридически стаж от които 19 г. като съдия. От 06.03.2014 г. с решение на Висш съдебен съвет, съдия Великова е назначена за първи мандат на длъжността „административен ръководител председател“ на Районен съд Кубрат.
Подобряване срочността и бързината на правораздавателната дейност, повишаване квалификацията на съдебната администрация и изграждане на публичния образ на Районен съд Кубрат са само част от Концепцията за стратегическо управление на съда през следващия мандат.
След приключване на официалната част, съдия Великова получи поздравления от всички присъстващи колеги.
 

СЪОБЩЕНИЕ
 
Днес на 19.04.2019 г., Окръжен съд Разград беше домакин за поредна година на Регионално обучение ЗА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ на тема: „Управление и развитие на екип. Екипна работа  и ефективност“, обучението е част от „Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите“, което се изпълнява в рамките на проекта на НИП по ОПДУ „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“.
Лектор  на обучението беше  Борислав Стоянов, инспектор /психолог/ от Бюрото по защита при Главния прокурор София, а аудиторията: - над 70 съдебни служители от Разград, Шумен, Варна и Силистра.
Административният ръководител на Окръжен съд Разград  Лазар Мичев поздрави всички гости и домакини, участници в обучението и пожела успех и ползотворна работа.
Тази многообещаваща практика на Националния институт по правосъдие за изнесени обучения, която беше въведена преди няколко години се оказа изключително ползотворна за контактите  и обмена на добрите практики между съдебните служители по апелативни райони.
   

ОТЧЕТ НА ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД  ЗА 2018  ГОДИНА
 Днес се проведе Годишното събрание на Окръжен съд Разград, на което бяха представени акцентите от годишния доклад на съдебната институция за изминалата 2018 г. Събирането беше уважено от Ванухи Аракелян, председател на Апелативен съд Варна, Янко Янков – зам.председател в АпС Варна.
Традиционно присъстваха и административният ръководител на Административен съд Разград – Светла Робева, председателите на районните съдилища Разград, Кубрат и Исперих, ръководителят на Окръжна прокуратура Тихомир Тодоров, както и директора на ОД на МВР Разград Ивайло Йовчев..
Според събраните статистически данни се отчита леко намаление с 4 % на постъпилите и разгледани дела през 2018 г. спрямо 2017 г. и  по-висок брой спрямо 2016 г. Независимо от това се запазва тенденцията за спокойна и ритмична работа на съдиите. По отношение на свършените дела тенденцията е за увеличаване процента на свършените дела. Спрямо 2017 г. увеличението  е с три процента, а спрямо 2016 г. -  два.
година
постъпили
Дела за разглеж дане
свършени
всичко
със съдебен акт по същество
прекратени
в 3-месечен срок
%
2016
872
996
887
770
117
781
88%
2017
928
1037
929
814
115
806
87%
2018
888
996
872
714
158
782
90%
 
По отношение на срочността на правораздавателната дейност – делата приключили в 3-месечен срок през 2018 г. са 90 %.
Процентът на решените в едномесечен срок дела е много висок, като общо за всички видове дела е 97,80% при 98,57 % за предходната година и 99,52% за 2016 г. Високият процент  е показател за бързината на правораздаване във Окръжен съд Разград, като положителното е, че не се повлиява от кадровата динамика.
По отношение на качеството на съдебните актове през анализирания период  процентното съотношение  на потвърдените решения спрямо върнатите от обжалване се е запазило, както се е запазило и процентното съотношение на отменените спрямо върнатите от обжалване съдебни актове. Запазено е и процентното съотношение на изменените спрямо върнатите от обжалване актове.
година
върнати от обжалване
потвърдени
Процентно отношение на потвърдените спрямо върнатите от обжалване
отменени
Процентно отношение на отменените спрямо върнатите от обжалване
изменени
Процентно отношение на изменените спрямо върнатите от обжалване
2016
143
84
59%
35
24%
24
17%
2017
129
91
71%
21
16%
17
13%
2018
130
90
69%
30
23%
10
8%
 
На годишното събрание на Окръжен съд Разград административният ръководител  Лазар Мичев  отчете всички дейности и проекти, по които институцията е работила през изминалата година – инициативи целящи да повишат правната култура и информираността на младите хода.
Гостите от Апелативен съд Варна  поздравиха колегите си от Окръжен съд Разград за добрите резултати и им пожелаха и в бъдеще да продължат да бъдат съд за пример. Всички те изразиха подкрепа на юридическата общност в града в усилията за утвърждаване на бързината и качеството на правораздаването.
 

   На 01.03.2019 г. / петък / от 10.00 часа в Съдебната палата, зала № 4 се проведе присъствена форма на обучение на тема: „Начално обучение на съдебни заседатели“, организирано от Националния институт на правосъдието. В обучението участваха всички съдебните заседатели за Окръжен съд - Разград. Лектор на обучението беше Емил Стоев-заместник председател на Окръжен съд-Разград, Наказателно отделение. В рамките на учебния план съдия Стоев представи в детайли основните понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и за структурата на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на работата му като член на съдебния състав. За обучението бе предоставена мултимедия. След закриване на обучението съдия Стоев връчи поименно на съдебните заседатели Удостоверение от НИП за участие в обучение „Начално обучение на съдебните заседатели“.
 

СЪОБЩЕНИЕ
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД
ОБЯВЯВА
12 април 2019г.
за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
 
По повод Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители – 16 април, в ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД ще се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.
От 09:30 до 16:00 часа, на същия ден,  граждани и ученици ще могат да посетят сградата на съда, намираща се на адрес – гр.Разград, пл.”Независимост” № 1, ет.2 и 3, където ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа и функциите на съдебните служби, както и с услугите които предоставя съда на гражданите.
Освен до всички служби на съда, на посетителите ще бъде предоставен и свободен достъп до съдебните зали № 3 и № 4
Провеждането на “Ден на отворените врати” в Окръжен съд – Разград е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система.
 

На 05.12.2018 г. в Съдебна палата Разград, положиха клетва кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд, които отговарят на изискванията и са избрани.
Новоизбраните съдебни заседатели за Окръжен съд Разград мандат 2019-2022 година, положиха клетва пред Общото събрание на съдиите  при  Окръжен съд Разград.
Председателят на Окръжен съд Разград Лазар Мичев поздрави и пожела на новите съдебни заседатели да бъдат независими, безпристрастни, справедливи и отговорни в действията си, като съдебни заседатели. Съдия Мичев, даде необходимите пояснения на присъстващите в залата с оглед на тяхната отговорна обществена задача за следващите 4 години и отбеляза, че това е най-младият състав съдебни заседатели в историята на съда.
Според закона за съдебната власт, мандатът на съдебните заседатели е четири години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.
Законът предвижда също така в срок до три месеца, след клетвата в съответния съд и/или  Националният институт на правосъдието, да се организират и проведат начално обучение на съдебните заседатели.
Началното обучение за новопостъпилите съдебни заседатели за Окръжен съд Разград, ще бъде организирано и ще се проведе на 13.12.2018 г. в два модула от 11:00 и от 13:00 часа в Съдебната палата от съдия Емил Стоев, зам.председател в ОС Разград и ръководител на Наказателно отделение.
 

На 26 октомври 2018 г. в Окръжен съд Разград, беше проведено обучение на съдиите и съдебните служители от Окръжния и районните съдилища от съдебния район във връзка с въвеждането на Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) от лекторите на проекта Душана Здравкова и Захари Янков.
Лекторите запознаха практикуващите юристи и служители с текущото състояние на въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в България и в останалите държави-членки на ЕС, както и с възможностите за използване на Интерфейса за търсене по ECLI и на други трансгранични правни информационни услуги. Подробно беше презентиран процеса по предстоящото въвеждане на Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) и  ползата за българските практикуващи юристи.
Проектът ECLI-BG е съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.
 
Проектните дейности се изпълняват в партньорство от „Апис Европа“ АД, неправителствената организация на юристите -  „Съюза на юристите в България“ и Висш съдебен съвет в качеството му на ECLI координатор за България.


12.10.2018 г.
Председателят на Окръжен съд Разград Лазар Мичев откри днес специализираното помещение  „Синя стая“ за щадящо изслушване на деца, пострадали или свидетели на насилие. Това е осмата стая в страната, а за апелативния район втората след  тази във Варна, създадена по линия на българо-швейцарска програма за сътрудничество и струва почти 27 000 лева. Председателят Мичев посочи, че в страната ни се изгражда система от подобни стаи, за да може децата да бъдат щадящо изслушвани, когато се налага при наказателни или граждански процеси. Помещенията са собственост на Община Разград.
Стаята е извън Съдебната палата за да се предотврати стреса и детето да не разбира, че е въведено в съдебните процедури.
 
Гости на церемонията бяха Огнян Дамянов, член на комисия управление на собствеността към Висшия съдебен съвет, кметът на Община Разград Валентин Василев, съдии от Окръжен и Районен съд,  Център за обществена подкрепа Разград Сдружение „ЖАНЕТА” и служители от ДА за Закрила на детето в Разград.
Пред всички гости бяха разписани Вътрешните правила за използване на специализираното помещение от административните ръководители на Окръжен съд Разград, Районен съд Разград, Окръжна прокуратура Разград и от ОД на МВР Разград.
 

Помещението ще бъде използвано от Районните съдилища в Исперих и Кубрат, Районните прокуратури Исперих и Кубрат, от ДА Закрила на детето и от всички структури, които работят с деца по разписаните правила.
 
 
В петък на 05.10.2018 г. близо 70 служители от съдилищата във Варненски апелативен район се обучаваха в хотел „Cartoon“ Разград. Регионалният семинар „Управление на стреса“,  беше организиран в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“ от Окръжен съд Разград, като пъртньор по проекта.
Водещ на семинара бе доц. д-р Николай Димитров от СУ „Климент Охридски“, а заради неочакваното спиране на тока, първите занятия се проведоха на терасата на хотел „Cartoon“. Освен теория, той беше подготвил за обучаващите се и интересни ролеви игри, насочени към това как и колко бързо човек действа в ситуации на стрес, на подкрепа и в други случаи.
 


 
     ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СТЪЛБИЩЕН РОБОТ
 
      На 04.10.2018 г. в Окръжен съд Разград, беше презентиран новият  стълбищен робот на японската компания SUNWA Co.Ltd.
      Средствата за закупуване на робота са предоставени от Висш съдебен съвет.
      Мобилният стълбищен робот, ще осигури по–лесен достъп на ползвателите на инвалидни колички, да преодоляват архитектурните бариери в Съдебната палата в град Разград.
      При подбора на съоръжение е избран точно стълбищен робот, а не рампа за инвалиди, предвид спецификите на сградата, лекота при употреба и не на последно място техническите параметри.
      Нашият стълбищен робот, може да се използва за преодоляване на стълби на открито или закрито от инвалидни колички. Може да се използва с придружител, чрез гъсенична верига и да изкачва и спуска стълби с наклон до 35 градуса. Роботът може да се използва при прекъсване на ел.ток и без източник на ел.ток, подходящ е за почти всички инвалидни колички, лесно преносим, лесно се съхранява и  с минимална поддръжка.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 09.07.2018 г. в Окръжен съд Разград се състоя церемония по встъпването в длъжност „съдия“ в Окръжен съд Разград на Атанас Дечков Христов, която се води от председателят на съда Лазар Мичев в присъствието на останалите окръжни съдии, прокурор Османов и съдебните служители.
Съдия Христов е повишен и назначен в Окръжен съд Разград, след проведен конкурс по конкурсната процедура проведена във Висш съдебен съвет.

Магистратът е завършил юридическия факултет на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ , специалност „Право“ през 2006 г. Кариерата му на магистрат е започнала, като „младши съдия“ в ОС Разград и от 2010 г. е продължил, като съдия в РС Разград.

В официално обръщение към новоназначения
съдия Лазар Мичев, отправи поздравление от името на всички магистрати и служители и сподели: "В Окръжен съд Разград се работи с високи критерии на работа, надявам се, че ще се впишете възможно най-бързо във времевите стандарти за разглеждане и приключване на делата“.

Новоназначеният съдия Атанас Христов, след като встъпи в длъжност заяви, че ще се постарае да изпълни препоръката на председателя с помощта на много опитните и компетентни съдии от ОС Разград.
 

06 юли 2018 година

Лазар Мичев, административен ръководител на Окръжен съд Разград, взе участие в проведената на 06.07. 2018 година в град София, работна среща с над 150 представители на Висшия съдебен съвет, административните ръководители на органите на съдебна власт, експерти „връзки с обществеността", журналисти и експерти по темата: Приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. за защита на личните данни, както и съответното национално законодателство .

Във форума участваха Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, Георги Чолаков -председател на Върховния административен съд и др. членове на ВСС.

Гости на срещата бяха д-р Невин Фети - Съветник по правни въпроси на президента на Република България, Десислава Тошкова-Николова - главен секретар на Комисията за защита на личните данни, Мария Рангелова -длъжностно лице по защита на личните данни, и журналисти.

В проведената дискусия бе направен преглед на приложното поле на
Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, както и на
националното законодателство, с предмет на регулация - защита на
физическите липа във връзка с обработването на лични данни.

Административните ръководители на съдилища и прокуратури и експерти „връзки с обществеността", представиха създадените от тях правила за обработване на личните данни при публикуване на съдебни актове и на прессъобщения на интернет страниците. Бяха поставени конкретни въпроси и практики от медиите, като споделиха затрудненията, които срещат при получаване на информация по дела с обществен интерес.

Обсъдени бяха и възникналите проблеми по отношение на възложените задължения на органите на съдебна власт като админ

Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР