Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Декларации по чл.195, ал.1 от ЗСВ
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Контакти
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Влезли в законна сила дела  
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
В изпълнение на Решение по Протокол № 35/31.07.2008 г. на ВСС,  Протокол № 42/29.10.2009 г. на ВСС и на основание чл.64 от ЗСВ считано от 01.07.2008 г. Разградски окръжен съд започва публикуване на съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 14 ал. 2 НПК обвиняемият се счита за невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда.

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР