Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Образци на документи  
 

Уважаеми граждани,
В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до Окръжен съд Разград. За Ваше улеснение можете да ги запазите, да ги попълните на домашния си компютър, и след това да ги подадете до Съда.

 Заявление за издаване на незаверен препис по дело

Молба за издаване на удостоверение по чл.47 от ЗОП

Молба за издаване на изпълнителен лист за влязло в сила решение

Молба за освобождаване от съдебни такси

ВАЖНО ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ПРОИЗВОДСТВО по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

   На регистрираните на територията на Окръжен съд Разград търговци удостоверение за наличие/липса на заведени дела за несъстоятелност се издават от съда въз основа на подадена писмена молба, с посочен изрично ЕИК и приложени към нея документи.
Необходими документи:
   1. Молба /свободен текст или приложения примерен „Образец 1”. Същият можете да получите и от Регистратурата в офис 203 ОС Разград/;
   2. Държавна такса от 5 лева по сметка на Окръжен съд Разград /при наличие на кредитна или дебитна карта може да се заплати в офис № 305 –Каса на Окръжен съд Разград/;
   3. Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/
Молбата с приложените към нея документи се подава в стая 203, ет.2 - Регистратура на Окръжен съд Разград /Работно време от 8.30 до 17.00 ч. всеки ден без прекъсване/.
Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден след 14 ч. в стая 203, ет.2-Деловодство по несъстоятелност .

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
/само за търговци, които не са пререгистрирани съгласно ЗТР/

   За регистрираните на територията на Окръжен съд Разград търговци, Удостоверение за актуално състояние /УАС/ се издава от съда, въз основа на подадена писмена молба, с приложени към нея документи в стая 203, етаж 2 – „Регистратура” /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/. Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден.
Необходими документи:
   1. Молба /виж приложения примерен „Образец 2”. Същият можете да получите и на място в офис 203
   2. Такса – 5 лв. по сметка на РОС.


ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ФИРМЕНО ДЕЛО

   За регистрираните на територията на Пловдивския окръжен съд търговци и ЮЛНЦ, преписи от приложени по съответното фирмено дело документи се издават от съда, въз основа на подадена писмена молба, с приложени към нея документи в стая 203, етаж 2 – „Регистратура” или във Фирмен архив /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/.
Изготвените преписи могат да бъдат получени на следващия работен ден във фирмен архив.
     Необходими документи:
   1. Молба по образец. Същият можете да получите на място в офис 203 ОС Разград.
   2. Такса – съгласно Тарифа № 1 към Закона за ДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП, както следва:
- препис от документ – 2 лв., а ако преписът е повече от една страница – на всяка следваща по 1 лв.

Полезни бланки, ползвани по граждански дела:

Молба за представяне на документи по делото;     
Молба за издаване на препис;    
Молба за издаване на съдебно удостоверение;    
Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;    
Молба за издаване на изпълнителен лист;       
Молба за освобождаване от държавна такса;      
Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка;    
Молба за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание;   
Декларация за материално и гражданско състояние;     
 


Полезни бланки, ползвани по наказателни дела:

Молба за представяне на допълнителни писмени доказателства по дело;  
Молба за допускане на свидетел при прежим на довеждане;   
Молба за допускане на свидетел чрез призоваване от съда;    
Молба за назначаване на експертиза;    
Молба за поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание;   
Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;    
Молба за ксерокопие от документ по дело;   
Молба за издаване на съдебно удостоверение;    
Молба за определяне на общо най-тежко наказание;    
Молба за връщане на гаранция;    
Молба за реабилитация;    
Молба за издаване на изпълнителен лист;   
Молба за изменение на процесуална принуда;   Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР