Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Окръжен съд    Историческа справка  
 

 
Със закона на административното деление на страната през 1958 г. Разград стана център на окръга. В неговия състав са включени три бивши околии: Разградска, Исперихска и Кубратска.
Съгласно чл.9 от Закона на устройството на съдилищата във всеки окръг има по един окръжен съд. На това основание и в Разградски окръг бе учреден такъв, който започна работа на 06.04.1959 г.
Съществуват твърде много трудности при създаването на Разградския окръжен съд. Липсват кадри. И тримата съдии не са работили в окръжен съд и това създава затруднения. Но благодарение на упорството, съзнанието и желанието им да се справят на всяка цена с поставената задача, те превъзмогват трудностите и Разградският окръжен съд твърде бързо се оформи и израства като компетентна и престижна институция.
През 1959 г. има на щат 11 души, от които един председател, трима съдии и седем души помощен персонал.
Големи са трудностите и от материален характер. Няма сграда. Съдиите ползват стая на “народния” съд, а делата се гледат в залата на “народния” съд. След няколко месеца е предоставен държавен имот къща на ул. “Кирил и Методий”, в която се настаняват окръжния съд и окръжна прокуратура. След събарянето й, съдът временно се премества в хотел “Централ”, а по късно в сградата на Разградския районен съд на ул. “Кирил и Методий” до 1983 г. Оттам се премества в бившия хотел “Абритус”, където след значителен ремонт се създават добри условия за работа.
Преместването на областния център от Разград в Русе създава благоприятни условия окръжния, районния съд и прокуратурата да се настанят в сегашната сграда, където преди това беше общинската администрация.
 
След основаването на Разградски окръжен съд временно изпълняващ длъжността Председател е Стефан Колев Абаджиев, а за член съдия назначени Антония Николова Стоева и Марин Йорданов Григоров.
През 1960г. за Председател стана Стефан Пенков Енчев, бивш народен съдия в гр. Павликени, който оглавява съда до 1969 г.
През октомври 1962 г. Марин Йорданов Григоров напуска съда. На неговото място е избран за член съдия Иван Василев Кожухаров.
След напускането на Стефан Пенков Енчев през 1969 г. за председател е избран Стефан Колев Абаджиев, един от учредителите на Разградски окръжен съд, а за Зам.председател - Бойчо Александров Стоянов, който през месец януари 1976 г. става Председател, а Стефан Абаджиев стана Окръжен прокурор. Заместник председател на окръжен съд стана Антония Стоева.
През 1982 г. след избирането на Бойчо Александров за заместник председател на Софийски градски съд, за Председател на Разградски окръжен съд е избрана Надежда Асенова Попова, дотогавашен ръководител на Исперихски районен съд, която изпълнява тази длъжност 10 години. За временно изпълняващ длъжността Председател бе назначен тогавашния член съдия Емил Борисов Колчагов, който от месец февруари 1994 г е вече титуляр на тази длъжност.
С Протокол № 31 от 22.07.2009 г. Висшия съдебен съвет назначава Веселин Христов Стоянов на длъжността „Административен ръководител – Председател” на Окръжен съд – гр. Разград. Освободен от заеманата длъжност Административен ръководител – Председател и от длъжността съдия е с протокол № 33/17.07.2014 г. считано от 21.07.2014 година.
С Протокол № 2 от 15.01.2015 г. Висшия съдебен съвет назначава Лазар Йорданов Мичев на длъжността „Административен ръководител – Председател” на Окръжен съд – гр. Разград.
 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР