Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Окръжен съд    Вътрешни правила  
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД
Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делата в ОС Разград
Заповеди за разпределение на  съдиите в Окръжен съд Разград по отделения и състави
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОГРЕШНО ВНЕСЕНИ ТАКСИ 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ   
 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС 
       - Заявление за електронно призоваване

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛИ

 

 

 

 
 
 


Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР